در سالهاي گذشته مديران به پديدة تغيير به عنوان يك عامل زود‏گذر نگاه مي‏كردند چون در دنيايي زندگي مي‏كردند كه آرامش نسبي وجود داشت و آينده تا حدودي قابل پيش‏بيني بود ولي ديگر چنين دنيايي وجود ندارد. مديران بايد خود را با تغييرات تطبيق دهند و‏گرنه مرگ سازمان را بايد با آغوش باز بپذيرند. يعني(يا نابودي يا تغيير و تطابق). نورمن در كتاب«پارك‏آهو» دربارة تغيير مي‏گويد:«اين قانون زندگي بود  بسي  ستمكار اما بي‏طرف كه يابايد تغيير كنيم و يا براي دگرگون نشدن بهاي گزافي بپردازيم.»

در اين عصر كه قرن ارتباطات، تحقيق و تغيير نام گرفته، مديران نمي‏توانند با حفظ نقش سنتي خود از عهده ايجاد، مهار و بهره‏وري از تغييرات برآيند، ناتواني در اين امر يعني مرگ سازمان، در عصر حاضر هرچه برعمر سازمانها افزوده مي‏شود گسترش روز‏افزون تكنولوژي، تغيير و تحول را امري غيرقابل اجتناب مي‏كند.

مجموعه ای از مطالب شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق ایمیل زیر با ما تماس گرفته تا از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

 

INFO@METYEKJA.IR

TUSTAM.CHANGE MANGEMENT.VFZc

سلام دوستان عزیز: کاپلان ونورتون مدلی را برای ارزیابی عملکرد سازمانی تحت عنوان کارت امیتازی متوازن توسعه داده اند.آنها در دهه 90 متوجه شدند که شرکت ها عناصر استراتژیک خود را توسعه داده اند واستراتژیهای مناسب خود را تدوین نموده اند.اما این استراتژیها به عملیات روزانه شرکت مرتبط نیستند.برهمین اساس برای پیوند دادن استراتژی ها به عملیات مدل خود را توسعه دادند.اما همان نام کارت امتیازی متوازن را بر رویکرد جدید خود گذاشتند.دراین مستند صوتی-تصویری مطالب ارائه شده توسط انها ترجمه وبازخوانی شده است.

مجموعه ای از مطالب شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل صوتی تصویری پیوست را مطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق ایمیل زیر با ما تماس گرفته تا از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

INFO@METYEKJA.IR

در تمامي نقاط جهان موضوع اصلي خصوصي سازي بر مبناي سودآوري، افزايش كارايي و قدرت رقابت بوده است. كاركنان به دليل انتظاراتي كه از خصوصي سازي در مورد افزايش اخراجهاي كاري و كاهش دستمزدها دارند با اجراي خصوصيسازي مخالفاند. نتايج اقتصادي بهدست آمده اثراتي مبهم از خصوصي سازي نشان ميدهند. يكي از راههاي كاستن از هزينه و افزودن بر كارايي شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي از طريق كاهش كاركنان صورت ميگيرد. با واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي كاركنان شركت هاي خصوصي شده با خواست صاحبان جديد خويش كه به طور مداوم از آنها تقاضاي افزايش كاراييشان را دارند مواجهاند. در صورت برآورده نشدن خواستهاي صاحبان جديد شركتها كاهش دستمزد، تغيير جايگاه شغلي و اخراج گزينه هايي هستند كه كاركنان شركتها با آن روبه رو هستند . شرايط به وجود آمده نگرانيهايي را در حوزه منابع انساني به وجود آورده است.

درفایل پیوست می توانید لیست منابع را مطالعه نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظروفایل ورد متن نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

آدرس ایمیل: INFO@METAYEKJA.IR:

atriclefiles-232-1534942284

هلدینگ یا شرکت مادر را به طورمشخص می توان شرکتی دانست که دارنده سهام شرکت دیگری باشد . با این وجود، بر اساس کاربرد عمومی این عبارت، شرکت مادر شرکتی است که دارنده بخش زیادی از سهام سایر شرکتهاست وبه این ترتیب بر آن شرکتها کنترل دارد. شرکتهایی که شرکت مادر آنها را تحت کنترل خود دارد به نام «شرکت فرعی» خوانده می شود . شرکت مادر می تواند صددرصد سهام شرکتهای فرعی را تحت تملک خود داشته باشد . اما اغلب از نظر کنترل کاری درچنین سطحی قرار ندارد.

درفایل پیوست می توانید مبانی نظری را مطالعه نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظر نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

آدرس ایمیل: INFO@METAYEKJA.IR

atriclefiles-122-1534941390

مدل سرآمدي EFQM يك مدل غيرتجويزي است كه از 9 معيار تشكيل شده است. اين معيارها، هسته و قلب اين مدل هستند و مبناي ارزيابي يك سازمان قرار مي‌گيرند. در قسمت قبل، گفتيم كه مفاهيم بنيادين، اهدافي را نشان مي‌دهند كه يك سازمان سرآمد بايد به آنها دست پيدا كند. اهداف و آرمانها معمولا بلندپروازانه و دوردست هستند، لذا براي اين كه سازمانها بدانند كه براي رسيدن به اين اهداف ، بايد چگونه در عمل، كار و فعاليت كنند، نياز به معيارهايي دارند كه اجراي آنها در سازمان، موجب رسيدن به اهداف شود.

مجموعه ای از اسلاید شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهخای مدل تعالی اروپایی تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق تماس با ما از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

INFO@METYEKJA.IR

atriclefiles-193-1534941396

ديدگاه هاي مختلف استراتژي به طور متنوع در ادبيات مديريت استراتژيک يافت مي شود.شايد به تعداد استراتژيست ها رويکرد استراتژي معرفي شده است. ما در اين گزارش بر سه رويکرد عمده و غالب دراستراتژي تمرکز خواهيم کرد: رويکرد سازمان صنعتي، رويکرد مبتني بر منابع و رويکرد فرايندي. در ادامه ضمن ارائه خلاصه اي از تلاش هاي استراتژيست هاي اوليه، اين ديدگاه ها توضيح داده مي شود.

درفایل پیوست می توانید مبانی نظری را مطالعه نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظروفایل ورد متن نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

info@metayekja.ir

atriclefiles-242-1534941402

وی توضیح می دهد که عباراتی مانند اینکه می خواهیم بین المللی بشویم ویا کسب وکار خود را کوچک کنیم استراتژی نیستند.بلکه می توان این عبارات را هدف یا جهت گیری نامید.استراتژی از دیدگاه ایشان چگونگی رسیدن به موقعیتی است که کسب وکار در محیط رقابتی ودر مقابل رقبایش انتخاب می کند.

این استدلال می تواند به مطالعات وتحلیل های کسب وکار مورد نظر ما جهت دهی خاصی بدهد.اما سوال این است که پس استراتژی منابع انسانی مانند برون سپاری را چه بنامیم ،اگر استراتژی نیست؟

درپاسخ بایستی گفت که پورتر از دیدگاه ودریچه بازار ورقابت به موضوع نگاه می کند.این رویکرد ادبیات خاص خود را دارد وقابل اعمال به سایر ادبیات توسعه یافته در مدیریت سازمان نیست.از طرف دیگر ،این یکی از ابعاد مشکل ساز ادبیات موجود نیز هست.ساده ترین راه حل این مشکل این است که ببینیم کلیه مراحل گردآوری وتحلیل استراعتژیک در پاسخ به چه سوالی انجام می گیرد.

يكي از تصميمات بسيار مهم در بازاريابي محصولات تعيين مارك يا نام تجاري محصول است(روستا، 1377). گزينش و طراحي نام تجاري يكي از مهمترين مراحل ايجاد تصوير محصول جديد است زيرا پيش از آنكه در مورد محصول توضيح داده شود و مزايا و كاركردهاي آن بيان گردد‌،‌ نام تجاري خودنمايي مي‌كند و بدين خاطر نام تجاري مي‌تواند به عنوان ابزاري قدرتمند در اختيار شركت قرار گيرد. نام‌هاي خوب از امتياز مصرف‌كننده برخوردارند. امتياز مصرف‌كننده بدان معناست كه مشتريان نسبت به اسامي وفاداري نشان مي‌دهند. تعداد قابل توجهي از مشتريان حتي در صورتي كه كالاهاي جانشين ديگري با قيمت‌هاي پائين‌تري در بازار عرضه شود. متقاضي همين اسامي تجاري خواهند بود(كاتلر، 1379).نام تجاري دارايي شركت است كه باعث افزوده شدن ارزش محصول نهايي مي‌شود يك استراتژي نام تجاري براي سهامداران نيز منافع قابل توجهي ايجاد مي‌كند و همچنين جذب نخبگان را تسهيل مي‌كند.مطالعات استراتژيك انجام شده حاكي ازآن است كه “عدم برخورداري از نام و نشان تجاري مطلوب در سطح داخلي و خارجي” يكي از عمده‌ترين نقاط ضعف شركت ها محسوب مي‌شود.

مجموعه ای از مطالب شامل سابقه ومفاهیم وکاربردهای مبحث تهیه شده است.می توانید فایل پیوست را دانلود ومطالعه کنید.خوشحال می شویم تا از طریق ایمیل زیر با ما تماس گرفته تا از نقطه نظرات شما آگاه شویم.

INFO@METYEKJA.IR

TUSTAM.BRAND MAGMT.VZ