سلام دوستان گرامی: با تلاش دوستان سامانه آموزش الکترونیکی تدبیربه آدرس www.tadbirlms.com راه اندازی شد. شما می تواند با ثبت نام در سایت از آموزش های تخصصی وعمومی مورد نیاز خود برخوردار شوید ودر صورت تمایل به عنوان استاد مطالب خود را بر روی سامانه قرار دهید. در صورت تمایل به همکاری یا مدیر سایت با ایمیل های زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت زمینه لازم برای شما فراهم گردد.

info@metayekja.ir

moshaver.me@gmail.com

زمینه ها ونحوه همکاری با سایت درارائه خدمات آموزشی ،پژوهشی ومشاوره ای

دوستان گرامی سلام،گاهی دانشجویان وکارشناسان سوال می کنند که زمینه همکاری با مرکز ونحوه شروع همکاری چگونه است. برای روشن شدن انواع زمینه های انجام فعالیتهای علمی ،لیستی منتخب از آنها تهیه شده که در ادامه می آید. سپس فرایند عضویت در گروههای تخصصی مرکز وشروع فعالیتهای آموزشی وپژوهشی ومشاوره ای تشریح شده است.یک فرم در برگیرنده مشخصات متقاضی تهیه شده که به پیوست ارائه می گردد.در صورت تمایل به همکاری آن را دانلود وپس از تکمیل به آدرس ذکر شده ارسال کنید.زمین های همکاری ومراحل عضویت در قالب دو سوال مطرح وپاسخ آن در زیر آمده است.

الف- شما به چه نوع همکاری با مرکز علاقه و تمایل دارید؟

تهیه مقاله علمی ترویجی و یا علمی پژوهشی
تدوین مطالب علمی در قالب یک کتاب درسی
تدوین مطالب علمی در قالب جزوه ای کاربردی برای مدیران در سطوح مختلف
تدوین راهنمای کاربردی برای کاربران عادی در سطوح مختلف
تهیه مطالب و سامان دهی آن برای محتوای آموزش از راه دور در اینترنت
سامان دهی بانک مقالات و مطالب علمی برای ارائه در سایت
ارائه خدمات پشتیبانی از سایت مخصوص تبادل مطالب علمی با دانشجویان و محققان
جمع آوری و سامان دهی مبانی نظری و طراحی مدل نظری در موضوع خاص مورد نظر مشتری
توصیف و تحلیل آماری و ارائه گزارش یافته های تحقیق (فصل چهارم) با توجه به فرضیات
تهیه گزارش تحقیق برای جذابیت یک صنعت شامل جمع آوری اطلاعات،پردازش،شکل دهی بانک اطلاعات ،توصیف و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش تحلیلی
آموزش دادن حضوری و غیر حضوری به فراگیران به صورت خصوصی و عمومی
کمک در تهیه راهنمای کاربردی(دستنامه) مخصوص متخصصان و محققان
کمک در تدوین آیین نامه ،دستورالعمل و شیوه اجرایی برای سازمانها درمباحث گوناگون
مدیر داخلی (بازاریاب،برنامه ریز و پیگیری کننده) جلسات مذاکره با سازمانهای متقاضی خدمات
هماهنگ کننده و دبیر جلسات با گروه کانونی برای جمع آوری اطلاعات ویا تکمیل پرسشنامه
تهیه مواد و مطالب و برگزاری یک سمینار تخصصی در مباحث مدیریت
تعریف موضوع،کسب اسپانسر وفراخوان مقاله وبرگزاری همایش درمباحث مدیریتی
اخذ نمایندگی،اطلاع رسانی وجذب مشتری برای همایش های خارجی معتبر گواهینامه دار
کمک به راه اندازی وارائه خدمات پشتیبانی سایت تجارت الکترونیکی برای محتواهای علمی
سایر خدمات به پیشنهاد شما وهمراستا با فعالیت های گروههای تخصصی مرکز

ب- برای عضویت درگروه های تخصصی وهمکاری با مرکزچه بایستی انجام دهیم؟

در ابتدا و بر اساس تجربه وتخصص خود زمینه همکاری با مرکز را در سه حوزه آموزش،پژوهش ومشاوره تعیین نمایید.سپس در هر حوزه وبا توجه به لیست فوق ،موضوع های همکاری خود را انتخاب نمایید.حالا این مراحل را طی نمایید.

فرم atriclefiles-189-1534941396 را از سایت دانلود نموده وتکمیل نمایید.زفرم تکمیل شده را به آدرس info@metayekja.ir ارسال نمایید.

پس از دریافت فرم،جلسه ای با مدیر مرکز هماهنگ می شود.
درجلسه مذکور،زمینه های همکاری ونحوه آن وشیوه پرداخت حق الزحمه توافق می شود.
یک توافق همکاری میان شما ومدیر مرکز ویا مسئول گروه مبادله می گردد.شایان ذکر است که مرکز جز در موارد استثناء،توافق برای  استخدام رسمی وتمام وقت ندارد.
در دوره های زمانی معین وپس ار تایید گزارش عملکرد،حق الزحمه یا سهم مشارکت عضوپرداخت می گردد.

سلام دوستان گرامی

متایکجا مخفف عبارت مدیریت تحول استراتژیک یکپارچه وجامع است. این رویکرد به دو بعد از مشکلات مدیریت سازمان های امروزی توجه نموده است. در بعد نظری می توان گفت که نظریات توسعه یافته به خصوص در زمینه مدیریت استراتژیک مشکل دار است ونمی تواند پاسخ گوی نیازهای شرکت های بزرگ امروزی باشد. در بعد دیگر، شرایط محیطی سازمان به دلیل تغییرات شدید ومستمر بسیار پیچیده تر از گذشته شده و شناخت وپیش بینی شرایط آینده ودر نتیجه برنامه ریزی استراتژیک را با مشکلات عدیده روبرو نموده است. رویکرد متایکجا به جنبه های نظری مشکل ساز و نیازهای سازمان های امروزی توجه نموده است و به واژه هایی کلیدی در اثربخش نمودن اهداف واستراتژی ها ودر نهایت موفقیت سازمان توجه وتاکید نموده است. تعریف مختصری برای هر واژه در زیرآمده است.

مدیریت: درمبانی نظری به فرآیند برنامه ریزی،اجرا،نظارت وکنترل ،ارزیابی وبازخور اطلاق می گردد. در این رویکرد فرآیند فوق به صورت کامل تر و واقعی تر بیان شده است. به طور کلی، برای هر گام ذکر شده، فراهم سازی مقدمات نیز درنظر گرفته شده است.

تحول: به برنامه ریزی برای حرکت از وضعی خوب به وضعی بهتر اطلاق می شود. مبانی مدیریت تحول سازمانی نیز نگرشی توسعه ای وکل نگر دارد. مدیریت استراتژیک در ذات خود تحولی است. تغییر سازمانی حرکت از وضعیتی نامناسب به موقعیتی مناسب را با تاکید موانع رفتاری و منابع انسانی دنبال می کند. مبانی نظری مدیریت تغییر می تواند صرفا شرکت را در تحقق اهداف تحول استراتژیک راهگشا باشد.

استراتژیک: دو نگرش مهم در درون رویکرد استراتژیک نهفته است. اول نگرش سیستمی است که با تشریح سیستم باز وبسته توجه به شرایط محیط بیرونی را تقویت نمود. دوم ظهور مفهوم استراتژی به عنوان ابزاری برای متناسب کردن شرایط درون با اقتضائات بیرون شرکت باعث شد تا آنها توجه اساسی به واقعیات دور وبر سازمان بنمایند و این امر به کاربردی شدن نظریات کمک شایانی نموده است. می توان اذعان نمود که رویکرد استراتژیک کاربردی ترین ،رایج ترین و واقعی ترین رویکرد در نظریات سازمان ومدیریت است.

یکپارچه: به دلایل مختلف نظریات مدیریت استراتژیک ارتباطی منطقی واستاندارد وبه خصوص ذاتی میان موضوعات وسطوح تصمیم گیری درسازمان برقرار نکرده است.به عبارتی نمی توان بین استرتژیها وعملیات روزانه سازمان ارتباطی برقرار نمود.کارت سنجش متوازن نمونه ای رایج از روشی است که می خواهد بین عناصر استراتژیک وعملیات روزانه پیوندی منطقی برقرار نماید. یکپارچگی به معنای برقرای ارتباطی ذاتی ومنطقی میان کلیه تصمیمات استراتژیک وعملیاتی واقدامات است به گونه ای که بتوان تاثیر تغییرات در اقدامات را در ارکان جهت ساز سازمان مانند چشم انداز سنجید.

جامع: تخصص گرایی در حوزه نظری و بخشی نگری در حوزه عمل در سازمان درکنار سایر عوامل باعث شده است که هربرنامه ای به جنبه ای از نیازسازمان بدون توجه به سایر حوزه های استراتژیک بپردازد. برای نمونه استراتژی کسب وکار مشخص می شود ولی در عین حال توجه نمی شود که تحقق استراتژی مورد نظر نیاز به تحول در سایر حوزه ها مانند منابع انسانی، فناوری اطلاعات وغیره دارد واین به نوبه خود به برنامه ریزی نیاز دارد. اخیرا در جنبه های نظری تلاش هایی تحت عنوان همراستایی برای پوشش این نقیصه انجام گرفته است. اما این مبحث نیز فرض می کند که استراتژی کسب وکارمشخص شده و پس از آن بایستی استراتژی دیگر حوزه ها مانند فناوری اطلاعات را با آن همراستا نمود. جامعیت به معنی پوشش گسترده وهمزمان موضوع های مهم شرکت در فرآیند مدیریت استراتژیک است. این موضوع ها تحت عنوان حوزه های استراتژیک سامان یافته اند.